Xu Hướng 2/2024 # Bài Dự Thi Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Công An Nhân Dân Đáp Án Câu Hỏi Thi Viết Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cand # Top 7 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Bài Dự Thi Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Công An Nhân Dân Đáp Án Câu Hỏi Thi Viết Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cand được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Quar.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Đáp án câu hỏi thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN NINH

Câu 1: Phân tích cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND? Đánh giá giá trị và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND?

Câu 2: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? Phân tích nội dung của câu nói nêu trên?

Câu 3: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh? Lực lượng CAND cần làm gì để phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn trật tự, an ninh?

Câu 4: Vì sao trong bài nói chuyện tại Trường Công an Trung cấp năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”?

Câu 5: Qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, đồng chí hãy chỉ ra những việc cần phải làm để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tìm hiểu, học tập, tuyên truyền, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong thời gian tới?

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CAND

Câu 1: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người cán bộ, chiến sỹ Công an? Đồng chí cần phải làm gì để xứng đáng với vị trí, vai trò đó?

Câu 2: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh người cán bộ, chiến sỹ Công an phải có những phẩm chất nào? Vì sao Hồ Chí Minh lại yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Công an phải có những phẩm chất đó?

Câu 3: Phân tích nội dung 6 điều Bác Hồ dạy CAND? Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng đó có ý nghĩa như thế nào đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”?

Câu 4: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy CAND? Rút ra ý nghĩa đối với việc xây dựng bộ máy CAND hiện nay?

Câu 5: Đồng chí hãy trình bày những thành tựu và hạn chế của công tác xây dựng cán bộ và công tác cán bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Nêu một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ CAND thời gian tới theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý TRẢ LỜI

CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CAND

NHÂN 70 NĂM CAND HỌC TẬP, THỰC HIỆN 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN NINH

Câu 1: Phân tích cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân? Đánh giá giá trị và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân?

Ý 1: Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân

– Cơ sở thực tiễn

Thực tiễn cách mạng Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân được hình thành từ kinh nghiệm của Đảng trong việc tổ chức các đội tự vệ – tiền đề cho sự ra đời của Công an nhân dân Việt Nam: Trải qua từng bước phát triển của phong trào cách mạng, các đội vũ trang, tự vệ được xây dựng, từng bước hoàn thiện về mặt tư tưởng, tổ chức, chính trị và thể hiện vị trí, vai trò ngày càng quan trọng trong sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là kết quả của sự tự tích lũy kinh nghiệm của bản thân Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động cách mạng: Hoạt động bí mật như một chiến sĩ điệp báo, đối mặt với rất nhiều loại mật thám, tình báo nhà nghề ở nhiều nước trên thế giới, Người càng nhận thức sâu sắc bản chất công an đế quốc và bọn tay sai thực chất là nanh vuốt của đế quốc thực dân, là lũ “đầu trâu mặt ngựa”. Thực tiễn đó cung cấp cho Hồ Chí Minh những kinh nghiệm và gợi ý về việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tương lai: Chuyên môn phải phục tùng chính trị, Công an cách mạng, hoàn toàn khác Công an đế quốc, phải là lực lượng của nhân dân, phục vụ nhân dân chứ không phải để đè đầu cưỡi cổ dân…

Thực tiễn và kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng công an ở các nước trên thế giới: Các tác phẩm “Kinh nghiệm du kích Tàu”, “Kinh nghiệm du kích Pháp”, “Kinh nghiệm du kích Nga” được Quốc tế Cộng sản dùng làm tài liệu huấn luyện chứa đựng những kinh nghiệm to lớn của các nước trong đấu tranh chống phản cách mạng. Hồ Chí Minh rất chú ý đến việc học hỏi, vận dụng kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, kinh nghiệm xây dựng lực lượng công an của các nước tiến bộ trên thế giới. Tuy nhiên, theo Người, việc học tập kinh nghiệm phải luôn luôn sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đất nước.

– Tiền đề tư tưởng – lý luận.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là kết quả của sự kế thừa sâu sắc những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc: Truyền thống yêu nước; bài học lớn về tinh thần cảnh giác, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ độc lập dân tộc; bài học bảo vệ đất nước đi đôi với xây dựng, phát triển kinh tế, giữ yên bên trong, chủ động phòng ngừa ngay trong thời bình; bài học phải “yên dân”, “dựa vào dân”, “lấy dân làm gốc”…

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân có sự tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Đông: Tư tưởng “thân dân” của Nho giáo; tư tưởng từ bi, hỷ xả của Phật giáo…

Tư tưởng và văn hóa phương Tây: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu các cuộc cách mạng dân chủ tư sản phương Tây, tiếp thu tư tưởng dân chủ pháp quyền qua các tác phẩm của Rútxô và Môngtétxkiơ… Người đã tiếp nhận tinh hoa của triết lý phương Tây, đặc biệt là tư tưởng dân chủ, tư tưởng về quyền của con người.

Chủ nghĩa Mác – Lênin: Là nền tảng tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận, tiền đề tư tưởng, lý luận trực tiếp của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân.

– Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh:

Tinh thần yêu nước và nhiệt thành cách mạng: Đây là động lực thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc cho dân tộc Việt Nam.

Khả năng quan sát, phân tích, đánh giá thực tiễn một cách tinh tường, sáng suốt.

Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo.

Vốn kiến thức thực tiễn phong phú, đa dạng…

Ý 2: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân

– Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Trải qua quá trình vừa học tập, khảo cứu, hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã nhận ra chế độ nhà nước tư sản thực chất là công cụ của giai cấp tư sản được sử dụng để áp bức, bóc lột nhân dân. Trong các nhà nước đó, bộ máy quân đội, công an, cảnh sát là tay sai, nanh vuốt của đế quốc, hà hiếp, áp bức dân chúng, “chúng nó là lũ đầu trâu, mặt ngựa”. Bộ máy đó chỉ bảo vệ lợi ích cho một nhóm người và đi ngược lại lợi ích của đại đa số nhân dân lao động.

Trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài, qua khảo sát chế độ chính trị các nước dân chủ tư sản phương Tây, Hồ Chí Minh nhận thấy nhu cầu được sống trong an ninh là một trong những nhu cầu cơ bản của con người.

– Thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (năm 1954).

Ngay sau khi công bố Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 13-9-1945, Người ký Sắc lệnh số 33A/SL quy định về quyền hạn của Ty Liêm phóng và Sắc lệnh 33B/SL về trình tự, thủ tục khi bắt người của Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát. Để thống nhất công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng thành Việt Nam Công an vụ và đặt dưới quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Để đảm bảo cho các hoạt động điều tra tội phạm diễn ra theo đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 20-7-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 131/SL về tổ chức tư pháp Công an. Trong văn bản này, lần đầu tiên Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề luật pháp tố tụng hình sự và tổ chức điều tra hình sự nhằm quy định hành lang pháp luật cho các hoạt động điều tra, xét xử phân công, phân cấp điều tra, xét xử, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Những vấn đề tâm huyết nhất đối với Ngành Công an đã được Hồ Chí Minh bày tỏ đầy đủ trong tác phẩm “Tư cách người Công an cách mệnh” với sáu điều dạy cụ thể hàm chứa nhiều vấn đề lý luận sâu sắc, vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay.

Trong “Thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc”, tháng 01-1950, Người nhắc nhở: “Xây dựng bộ máy Công an nhân dân tức là Công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân. Đồng thời phải dựa vào các đoàn thể mà tổ chức và giáo dục nhân dân trong công việc phòng gian trừ gian, để nhân dân thiết thực giúp đỡ công an. Cách tổ chức công an phải giản đơn, thiết thực, tránh cái tệ quá hình thức, giấy má. Lề lối làm việc phải dân chủ. Cấp trên phải thường kiểm tra cấp dưới. Cấp dưới phải phê bình cấp trên. Giúp nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau tiến bộ. Tự phê bình và phê bình nhau theo tinh thần thân ái và lập trường cách mệnh. Phải hoan nghênh nhân dân phê bình công an, để đi đến hiểu công an, yêu công an, và giúp đỡ công an” .

Ngày 14-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 66/SL, chia Cục Tình báo Bộ Quốc phòng thành hai bộ phận: một bộ phận nhập vào Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ và một bộ phận sáp nhập vào ngành quân báo Bộ Tổng tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng. Sắc lệnh này cho thấy tư tưởng sáng suốt của Người trong việc phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tình báo bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chức năng, nhiệm vụ bộ máy tình báo phục vụ các mục đích quân sự – chính trị.

Ngày 16-2-1953, Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141/SL về việc đổi Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ thành Thứ bộ Công an do một Thứ trưởng phụ trách. Những nhiệm vụ quan trọng nhất của Thứ bộ Công an được ghi rõ trong Sắc lệnh số 141/SL là: “Chống gián điệp, phản động ở trong nước để bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ quân đội nhân dân, bảo vệ các đoàn thể nhân dân, bảo vệ kinh tế quốc dân; bảo vệ biên giới, chống đặc vụ và gián điệp quốc tế. Bài trừ lưu manh, trộm cướp, bài trừ các tệ nạn xã hội và giữ trật tự, an ninh trong nhân dân. Quản trị các trại giam, giáo dục, cải tạo phạm nhân”.

– Thời kỳ bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngay từ ngày đầu tiếp quản Thủ đô Hà Nội (ngày 10-10-1954), bên cạnh “Lời kêu gọi nhân ngày Thủ đô giải phóng”, Hồ Chí Minh viết và cho công bố bài “Giữ gìn trật tự, an ninh”, đăng trên báo Nhân dân số 236 ra ngày 9 và ngày 10-10-1954. Người xác định: “Hiện nay, việc quan trọng nhất của Thủ đô là giữ vững trật tự, an ninh. Có giữ vững trật tự, an ninh thì nhân dân Thủ đô mới an cư lạc nghiệp. Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của công an, bộ đội, cảnh sát. Nhưng chính quyền ta là chính quyền dân chủ, bất kỳ việc to việc nhỏ đều phải dựa vào lực lượng của nhân dân để phụng sự lợi ích của nhân dân. Việc an ninh trật tự càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân”.

Cũng trong những ngày trọng đại đó, Người cho đăng bài viết “Ổn định sinh hoạt” trên báo Nhân dân số 238 ra ngày 13 và 14-10-1954, trong đó giao nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng công an là: “Công an, tự vệ phải cố gắng giữ gìn trật tự, an ninh được vững chắc”.

Tháng 1-1956, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rất rõ nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân là: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là công an để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hoà bình. Lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hoà bình lại càng nhiều việc… công việc công an phải thường xuyên, không phải có từng đợt, từng lúc”.

Ngày 27-8-1953, Hội đồng Chính phủ dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh đã quyết định đổi Thứ bộ Công an thành Bộ Công an. Tại Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Quốc hội khoá II, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 17-7-1960, xác định Bộ Công an là một trong 30 bộ và cơ quan ngang bộ được cơ cấu trong Hội đồng Chính phủ.

Ý 3: Đánh giá giá trị và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân?

– Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, là cơ sở để Đảng ta lãnh đạo xây dựng Công an nhân dân. Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân ở chỗ: Hồ Chí Minh chủ trương xác định công an ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc. Trong thực tiễn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đã được hiện thực hóa vào trong quá trình Đảng lãnh đạo Công an nhân dân và được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, sáng tạo.

– Tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng cho lực lượng Công an nhân dân từng bước trưởng thành và phát triển.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đã, đang và sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, dẫn dắt lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt, “kim chỉ nam” cho mọi hành động của lực lượng Công an nhân dân.

Ngày nay, những bài học quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn công an là cơ sở quan trọng để lực lượng Công an tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, củng cố và phát triển lực lượng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân chính là cẩm nang để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân học tập, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới.

Câu 2: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? Phân tích nội dung của câu nói nêu trên?

Ý 1: Câu nói: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Tác phẩm “Tư cách người Công an cách mệnh” Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, vào ngày 11/3/1948.

Ý 2: Phân tích nội dung của câu nói trên

– “Công an của ta là Công an nhân dân”.

Đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên cho lực lượng Công an Việt Nam.

Hồ Chí Minh xác định nguồn gốc của Công an là từ nhân dân.

Hồ Chí Minh xác lập mối quan hệ máu thịt giữa công an và nhân dân.

Hồ Chí Minh xác định tính nhân dân, tính dân tộc của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Là lời nhắc nhở của Người đối với toàn lực lượng Công an nhân dân về việc phải luôn gìn giữ bản chất giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc.

– “Vì nhân dân mà phục vụ”.

Đây là một yêu cầu của Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân phải thực hiện cho thật tốt.

Vì nhân dân mà phục vụ là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; mục tiêu cuối cùng của sự nghiệp cách mạng của dân tộc; khẳng định bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Công an nhân dân phải không ngừng cố gắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững an ninh, trật tự đấu tranh đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm bảo đảm sự ổn định cho xã hội để nhân dân an cư, lạc nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

– “Dựa vào nhân dân mà làm việc”.

Là mục tiêu, yêu cầu đối với lực lượng Công an nhân dân.

Nhân dân có lực lượng vô cùng to lớn, nghìn tay, nghìn mắt; là cội nguồn của mọi thắng lợi trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh.

Dựa vào nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là điều kiện tiên quyết giúp lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ an ninh, trật tự biện pháp kỹ thuật là cần thiết, nhưng quan trọng nhất là biện pháp vận động quần chúng.

Vì vậy, Công an nhân dân phải “dựa vào nhân dân” mà làm việc.

Câu 3: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh? Lực lượng Công an nhân dân cần làm gì để phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn trật tự, an ninh?

Ý 1: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh?

– Giữ gìn an ninh, trật tự là nhiệm vụ của nhân dân

Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Mọi người công dân, bất kỳ già trẻ gái trai, bất kỳ làm việc gì, đều có nhiệm vụ giúp chính quyền giữ gìn trật tự, an ninh”. Trong lời chúc Tết năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ nhiệm vụ của nhân dân ta và đặc biệt nhấn mạnh: “Đại đoàn kết, thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, thi hành triệt để hiệp định đình chiến, tỉnh táo đề phòng đế quốc Mỹ và bè lũ phá hoại hòa bình”. Người nhiều lần kêu gọi: “Ai nấy hãy làm tròn nghĩa vụ của người công dân, người chủ nước nhà; giúp chính quyền giữ gìn trật tự, an ninh”…

– Nhân dân là là cội nguồn của mọi sức mạnh trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh.

Mọi thắng lợi trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh là xuất phát từ sức mạnh to lớn của nhân dân. Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Nhờ sự hy sinh cố gắng của công nhân, ta đã khôi phục những xí nghiệp cũ và xây dựng một số nhà máy mới. Trật tự an ninh được giữ vững. Trường học mở thêm nhiều; bình dân học vụ phát triển mạnh. Đồng bào Tây Bắc và Việt Bắc đã thành lập tốt đẹp hai khu tự trị. Mặc dù gặp nhiều khó khăn gian khổ, đồng bào miền Nam ta vẫn giữ vững phong trào đấu tranh anh dũng đòi tự do dân chủ, đòi thống nhất nước nhà, thật xứng đáng là Thành đồng Tổ quốc”. Để tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nhân dân, Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ sự cố gắng của nhân dân ta và sự giúp đỡ của các nước anh em, chúng ta đã vượt được nhiều khó khăn, thu được nhiều thành tích to lớn trong công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng bào miền Nam thì anh dũng và bền bỉ đấu tranh cho hòa bình và thống nhất đất nước”.

– Nhân dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu của sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh

Hồ Chí Minh cho rằng, trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh, nhân dân giữ vai trò chủ thể. Lý giải vấn đề này, Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nhân dân là chủ thể của đất nước, chủ nhân của mọi quyền lực, nhân dân làm chủ, nhân dân là chủ, cho nên trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh, nhân dân cũng giữ vai trò chủ thể. Nhân dân vừa có quyền được biết và tham gia vào sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh. Bằng sức mạnh vô địch của mình và quyền lực có trong tay, nhân dân trực tiếp là người quyết định vận mệnh, tính mạng, tài sản của mình, thông qua việc tham gia vào sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự. Nhân dân tham gia vào sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự với tư cách là một chủ thể có vai trò quyết định sự thành công của sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh.

Theo Hồ Chí Minh, nhân dân là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh xuất phát từ bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước vì dân, bao nhiêu lợi ích đều thuộc về nhân dân. Cho nên, lợi ích lớn nhất, đầu tiên của sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh phải thuộc về nhân dân.

– Nhân dân – lực lượng quyết định sự thành công của sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh.

Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của công an, quân đội, dân quân tự vệ,… và là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân. Tuy nhiên, trong tất cả các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, đủ sức mạnh, theo Hồ Chí Minh chỉ có lực lượng duy nhất có vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh đó là nhân dân.

Advertisement

Theo Hồ Chí Minh, nhân dân quyết định sự thành công hay thất bại của sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là xuất phát từ số lượng đông đảo, to lớn của nhân dân. “Bác lấy một thí dụ: Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay…”. Nhân dân có sức mạnh to lớn. Lực lượng nhân dân ở khắp mọi nơi, địch không giấu được nhân dân, cái gì nhân dân cũng có thể nghe, có thể biết, có thể thấy; không âm mưu, thủ đoạn, hoạt động nào của địch có thể thoát được sự giám sát của nhân dân. “Mấy mươi vạn con mắt soi sáng, mấy mươi vạn lỗ tai nghe ngóng, thì bọn gian phi, côn đồ sẽ lòi mặt ra và sẽ phải cải tà quy chính dưới lực lượng to lớn của quần chúng”.

Đánh giá khái quát vai trò to lớn của nhân dân, Hồ Chí Minh đã nêu ra một luận điểm nổi tiếng: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

– Giữ gìn trật tự, an ninh phải dựa vào nhân dân

Hồ Chí Minh khẳng định sự cần thiết phải dựa vào nhân dân xuất phát từ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch: “Một việc nữa, chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội thì bọn Mỹ – Diệm không muốn cho chúng ta thành công. Chúng âm mưu phá hoại ta bằng nhiều cách. Chúng còn bịa đặt tin đồn nhảm, phá hoại tinh thần nhân dân ta. Vì vậy toàn Đảng, toàn dân ta phải cảnh giác để đập tan âm mưu phá hoại của chúng, cố nhiên bộ đội, công an, dân quân là lực lượng bảo vệ chính, là những cơ quan trực tiếp phụ trách. Nhưng chỉ bộ đội, công an, dân quân thì chưa đủ. Phải dựa vào nhân dân, vì đông đảo nhân dân rất nhiều tai mắt, cho nên bộ đội, công an không những phải đoàn kết nội bộ, lại phải đoàn kết với nhân dân, dựa vào nhân dân, giáo dục nhân dân cảnh giác thì địch không làm gì được”.

Sự cần thiết phải dựa vào nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh trong tư tưởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ biện chứng. Một mặt, công an, quân đội muốn giữ gìn trật tự, an ninh thì phải dựa vào nhân dân; mặt khác, nhân dân phải luôn hết sức giúp đỡ công an, quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người nói: “Vậy bộ đội, công an, dân quân tự vệ phải dựa vào dân, còn dân thì phải hết sức giúp đỡ và luôn luôn đề cao cảnh giác. Các cô, các chú hiểu chưa? Hiểu rồi thì phải làm cho tốt”.

Dựa vào nhân dân theo tư tưởng của Hồ Chí Minh là dựa vào tài năng của nhân dân, trí tuệ của nhân dân, sức sáng tạo vĩ đại của nhân dân để giữ gìn trật tự, an ninh. Đồng thời người cán bộ, chiến sĩ làm công tác giữ gìn trật tự, an ninh phải dựa vào nhân dân mà rèn luyện, dựa vào nhân dân mà chiến đấu, học hỏi ở nhân dân. Phát huy tài năng và trí tuệ của nhân dân, trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh.

Ý 2: Lực lượng Công an nhân dân cần làm gì để phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn trật tự, an ninh?

Nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng về vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự;

Tuyên truyền cho mỗi người dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự;

Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự;

Chú trọng xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường;

Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch;

Coi trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong các vùng dân tộc và các chức sắc tôn giáo có uy tín để vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự;

Nghiên cứu tham mưu cho các cấp có thẩm quyền luật hóa rõ ràng, đầy đủ về quyền, nghĩa vụ, nội dung phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự;

Xây dựng và thực hiện tốt chế độ, chính sách khuyến khích, động viên, khen thưởng đối với nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

…………..

Khu Tưởng Niệm Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tp Cà Mau

Trong những năm chiến tranh, nhân dân Cà Mau hay tin Bác mất nhưng không có điều kiện ra thăm vì bom đạn ác liệt. Tưởng nhớ Bác, người dân nhiều nơi ở Cà Mau đã tự cất nhà, đặt ảnh thờ… Năm 1994, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau chính thức xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ với ngôi nhà sàn theo nguyên mẫu ngôi nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thời gian, khu tưởng niệm xuống cấp, đến năm 2011 mới trùng tu, tôn tạo và hoàn thành vào cuối năm 2013 với diện tích khoảng 6,7ha.

Khu tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc tại khóm 1 phường 1 thành phố Cà Mau. Công trình văn hóa này có ý nghĩa đặc biệt, là nơi người dân Đất Mũi thể hiện lòng thành kính với vị lãnh tụ của đất nước. Đồng thời còn là điểm tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và cũng là địa điểm du lịch Cà Mau mà bạn không nên bỏ qua.

Tấm bia đá ghi lại di chúc của Bác

Khu tưởng niệm Bác Hồ bao gồm nhiều hạng mục như: Đền thờ, khu nhà sàn, nhà chiếu phim, nhà trưng bày, nhà triển lãm tượng đá… kết hợp hài hòa với hệ thống cây xanh, hoa kiểng mang đến cảm giác mát mẻ và thoáng đãng.

Gian thờ Bác Hồ

Nhà truyền thống nơi trưng bày nhiều hiện vật và hình ảnh, tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ.

Nhà truyền thống

Trong đó, ngôi nhà sàn của Bác được tái hiện chi tiết nhất. Nhà sàn Bác Hồ ở Cà Mau được xây dựng với chất liệu gỗ, đúng theo nguyên mẫu và tỷ lệ so với nhà sàn Bác Hồ tại Hà Nội- nơi Bác đã sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

Ngôi nhà sàn của Bác

Nhà sàn Bác Hồ tại Cà Mau được phục dựng, thiết kế theo kiểu nhà sàn của đồng bào dân tộc Việt Bắc, với mái ngói, có 2 tầng. Tầng trên có 2 phòng (phòng ngủ và phòng làm việc). Còn tầng trệt được bố trí chiếc bàn và 10 chiếc ghế để Bác dùng tiếp khách, hội, họp.

Bên trong phòng ngủ và phòng làm việc đều có những vật dụng mà Bác thường dùng như: Giường ngủ, đèn ngủ, ghế dùng để quạt giấy, quạt lá, bộ bàn để điện thoại, chiếc mũ cối, những quyển sách,… Tất cả đều rất đơn sơ, thể hiện lối sống giản dị của Bác.

Ngoài ra, xung quanh nhà sàn là khuôn viên cây xanh, cây ăn trái, ao cá cũng được tái hiện đúng theo mẫu khuôn viên nhà sàn Bác Hồ tại thủ đô Hà Nội.

Xung quanh nhà sàn là khuôn viên cây xanh, cây ăn trái, ao cá

Một điểm thú vị khác là nơi đây cũng nằm cạnh vườn chim Cà Mau, khi viếng Bác xong, du khách có thể đi dọc bờ kênh để ngắm các loại chim quý hiếm đang được bảo tồn./.

Đăng bởi: Đăng Sơn Nguyễn

Từ khoá: Khu tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh – TP Cà Mau

Đề Thi Vào 10 Môn Ngữ Văn Năm 2023 – 2024 Trường Thpt Chuyên Hồ Chí Minh Đáp Án Đề Thi Môn Văn Chuyên 2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm 2023 – 2024 trường THPT Chuyên Hồ Chí Minh được thi theo hình thức tự luận, gồm 2 câu, với thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. Qua đó, giúp các em tham khảo thuận tiện hơn.

Đề thi vào 10 môn Văn chuyên Hồ Chí Minh 2023 dành cho thí sinh chuyên Ngữ văn. Thông qua đề thi tuyển sinh vào 10 môn Ngữ văn giúp các bạn chủ động hệ thống lại kiến thức, đánh giá năng lực bản thân và có hướng ôn luyện phù hợp cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2023 – 2024 Môn thi: Ngữ văn (Dành cho thí sinh chuyên Ngữ văn) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: 4 Điểm

Trong cuộc sống phải chăng càng tôn trọng người khác bao nhiêu thế giới của bạn sẽ càng sâu sắc bấy nhiêu.

Câu 2 (6,0 điểm)

Những trang sách có chiều sâu tỏa ra một thứ “văn hương” vô cùng thanh thoát. Mũi hương ấy không dễ dàng tan biến. Khi gấp sách lại, những con chữ không còn hiển hiện trước mắt nhưng mùi hương phảng phất tỏa ra từ câu văn sẽ len vào đầu óc và trải tình độc giả, bắt đầu cuộc sống mới của chúng ở đó. Nó nở ra thành bông hoa biết vỗ về đôi vai mỏi mệt và xoa dịu những vết thương lòng.

(Theo Ki Ju Lee, Phẩm cách của văn chương, NXB Văn học, 2023, trang 9)

Bằng những trải nghiệm văn học, em hãy bàn luận về ý kiến trên

Câu 1: 

Gợi ý đáp án

I. Mở bài:

– Dẫn dắt đến vấn đề cần nghị luận: Phải chăng càng tôn trọng người khác bao nhiêu thế giới của bạn sẽ càng sâu sắc bấy nhiêu.

– Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Câu nói trên nhằm khuyên bảo con người phải biết tôn trọng người khác.

II. Thân bài:

1. Giải thích vấn đề:

– Tôn trọng người khác là: sự hành xử đúng mực, coi trọng danh dự, nhân phẩm và quyền lợi của mỗi người. Đồng thời phải biết sống hòa hợp, yêu thương mọi người.

– Tôn trọng mọi người xung quanh: không phân biệt địa vị giàu sang hay màu da dân tộc.

2. Nguyên nhân phải biết tôn trọng người khác:

– Đầu tiên, nếu biết tôn trọng người khác thì bản thân cũng nhận lại được sự tôn trọng của họ.

– Tôn trọng người khác thể hiện chúng ta là người có văn hóa, có lòng tự trọng và giàu lòng trắc ẩn.

– Sống trong một tập thể, nếu biết tôn trọng những người xung quanh sẽ làm cho mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc và cuộc sống.

– Những người biết tôn trọng người khác luôn được mọi người tin tưởng và yêu quý.

3. Biểu hiện

* Biết tôn trọng người khác:

– Trong thái độ, lời nói

Tỏ ra tôn trọng mọi người xung quanh: không phân biệt độ tuổi, trình độ hay giàu nghèo. Mỗi người trong xã hội đều đáng được tôn trọng.

Lời nói luôn giữ đúng chuẩn mực: lễ phép chào hỏi những người lớn tuổi, nói chuyện nhẹ nhàng lịch sử nơi công cộng…

* Trong cử chỉ, hành động:

Cư xử đúng phép tắc, theo quy định chung: xếp hàng khi thanh toán hay mua đồ, nhường ghế trên xe buýt cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai, vứt rác đúng nơi quy định…

Chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, tích cực tham gia các hoạt động chung…

* Không biết tôn trọng: Con cái đánh đập, chửi bới cha mẹ; Chồng đánh đập vợ; Đồng nghiệp nói xấu nhau…

4. Mở rộng:

– Đặc biệt, với học sinh là những chủ nhân tương lai của đất nước cần phải có ý thức tôn trọng người khác.

Advertisement

Với gia đình: chào hỏi bố mẹ trước và sau khi đi học, nói chuyện với người lớn trong gia đình thưa hỏi lễ phép không được cãi lại, với các em nhỏ thì đối xử nhẹ nhàng không nên đánh mắng…

Với nhà trường: lễ phép với thầy cô, giúp đỡ bạn bè trong học tập, không coi thường hoàn cảnh gia đình bạn…

– Tuy nhiên, có một số học sinh vẫn chưa có ý thức tôn trọng mọi người xung quanh: nói xấu thầy cô, cãi lại bố mẹ, nói tục chửi bậy…

III. Kết bài

– Ý thức tôn trọng người khác có được phần lớn dựa vào sự giáo dục của gia đình nhà trường và xã hội.

– Mỗi người cũng cần tự ý thức phải tôn trọng người khác.

Câu 2 (6,0 điểm)

Đang cập nhật

Trường Tiểu Học An Bình – Hồ Chí Minh

Trường tiểu học An Bình

4.5

/ 5

(18 đánh giá)

Trường tiểu học – Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:12 Đ. Số 2, Khu Phố 4, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:028 6653 2555

Giờ hoạt động:

Thứ Hai: 06:30 đến 21:00

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật: 07:00 đến 21:00

Thứ Sáu: 19:00 đến 21:00

Giới thiệu về Trường tiểu học An Bình

Giới thiệu chi tiết

Trường tiểu học An Bình là một trong những Trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ chính xác tại 12 Đ. Số 2, Khu Phố 4, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường có địa chỉ website là chúng tôi Đây cũng là cổng thông tin chính thức của nhà trường có chức năng cập nhật thường xuyên các hoạt động của nhà trường nhằm giúp cho các bậc phụ huynh có thể nắm bắt được các thông tin.

Hotline chính thức của nhà trường là: 028 6653 2555. Đây là hotline tiếp nhận mọi phản ánh, cũng như tư vấn và giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc của quý phụ huynh.

Thông tin doanh nghiệp

0313960946 – TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH – MaSoThue

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH tra cứu mã số thuế 0313960946 – 33/12 Đường số 2 – Phường An Phú – Thành phố Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh.

1402129904 – TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH A – MaSoThue

Tra cứu mã số thuế công ty tại Thị xã Hồng Ngự. CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH-CO.OPMART HỒNG NGỰ. Mã số …

Mạng xã hội

Ngoài ra đây là các trang mạng xã hội của nhà trường giúp bạn biết thêm các thông tin hoạt động mới nhất của trường.

Trường Tiểu học An Bình, Thành Phố Thủ Đức … – Facebook

Cổng thông tin điện tử

Trang chủ – Trường Tiểu học An Bình

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-UBND-BCĐ ngày 16 tháng 6 năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về ban …

Hướng dẫn đi đến địa điểm Trường tiểu học An Bình

Thời gian làm việc

Thứ Hai: 06:30 đến 21:00

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật: 07:00 đến 21:00

Thứ Sáu: 19:00 đến 21:00

Khoảng cách đi trong Thành phố Hồ Chí Minh

Quận Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức và Quận Bình Thạnh là 3 quận huyện gần nhất đến với Trường tiểu học An Bình. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo khoảng cách khác của quận huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý thời gian đi dự kiến có thể sẽ thay đổi tuỳ vào tình hình giao thông.

Đi từ trung tâm Khoảng cách Xe máy Xe ô tô

Huyện Bình Chánh 26.18 km 63 phút 52 phút

Quận Bình Tân 17.15 km 41 phút 34 phút

Quận Bình Thạnh 5.45 km 18 phút 16 phút

Huyện Cần Giờ 49.53 km 119 phút 99 phút

Huyện Củ Chi 33.75 km 81 phút 68 phút

Quận Gò Vấp 10.19 km 24 phút 20 phút

Huyện Hóc Môn 19.42 km 47 phút 39 phút

Huyện Nhà Bè 12.74 km 31 phút 25 phút

Quận Phú Nhuận 8.15 km 20 phút 21 phút

Quận 1 7.02 km 22 phút 19 phút

Quận Thủ Đức 2.62 km 11 phút 10 phút

Quận 3 8.14 km 20 phút 21 phút

Quận 4 8.21 km 20 phút 21 phút

Quận 5 11.72 km 28 phút 23 phút

Quận 6 14.72 km 35 phút 29 phút

Quận 7 9.21 km 22 phút 23 phút

Quận 8 16.73 km 40 phút 33 phút

Quận Thủ Đức 8.91 km 21 phút 23 phút

Quận 10 10.21 km 25 phút 20 phút

Quận 11 12.52 km 30 phút 25 phút

Quận 12 13.84 km 33 phút 28 phút

Quận Tân Bình 11.12 km 27 phút 22 phút

Quận Tân Phú 16.22 km 39 phút 32 phút

Thành Phố Thủ Đức 4.16 km 15 phút 13 phút

Liên hệ

Để đặt lịch hẹn hoặc liên hệ với Trường tiểu học An Bình bạn có thể gọi trực tiếp vào hotline của trường, đến trực tiếp địa chỉ hoặc truy cập vào website chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 12 Đ. Số 2, Khu Phố 4, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6653 2555

Các trường khác trong khu vực

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

Khoảng cách: 10.68 km

4

(12)

Trường tiểu học

4 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Tiểu học Phú Lâm

Khoảng cách: 14.51 km

4.2

(27)

Trường tiểu học

6 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính

Khoảng cách: 13.07 km

4.6

(33)

Trường tiểu học

39 Huỳnh Thiện Lộc, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Tiểu học Phan Văn Trị

Khoảng cách: 6.6 km

4.2

(18)

Trường tiểu học

348 Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh

Khoảng cách: 10.99 km

4.1

(14)

Trường tiểu học

302 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường tiểu học Bắc Hải

Khoảng cách: 10.44 km

4.5

(16)

Trường tiểu học

105 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Review Trường tiểu học An Bình có uy tín không?

Hotline chính thức của Trường tiểu học An Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh là 028 6653 2555. Quý phụ huynh có thể liên hệ hotline này để được giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh nhất. Nhà trường luôn hoan nghênh và trân trọng những ý kiến đánh giá, góp ý của quý phụ huynh để từng bước hoàn thiện và phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và thiết lập mối quan hệ thân thiết giữa nhà trường và phụ huynh.

Advertisement

Review từ các trang báo và trang review uy tín

Trong quá trình hoạt động, Trường tiểu học An Bình đã được các đơn vị chuyên môn, báo chí cũng như các trang mạng đánh giá uy tín tại:

Top 12 Trường tiểu học tốt nhất TP. Thủ Đức, TP. HCM

Ngô Thời Nhiệm School là hệ thống Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm đã hình thành và phát triển từ năm 1997 với các cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh …

Review từ các website

Trường Tiểu học An Bình, Quận 2, TP. HCM

Trường Tiểu học An Bình Quận 2 – Gia sư Thành Tài

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH QUẬN 2. Địa chỉ: 33/12 đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh.

Review Trường tiểu học An Bình

Trường Mầm Non An Nông – Hồ Chí Minh

Trường Mầm Non An Nông

4.3

/ 5

(3 đánh giá)

Trường mầm non – Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:657 Đ. Trần Văn Giàu, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động:

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy: 08:00 đến 17:00

Chủ Nhật: Đóng cửa

Trường Mầm Non An Nông là một trong những Trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ chính xác tại 657 Đ. Trần Văn Giàu, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Mầm Non An Nông – Quận Bình Tân – InfoDoanhNghiep

Trường Mầm Non An Nông – Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0315232117, chủ sở hữu: Lê Thị Nga. Điện thoại: 02822530971.

0315232117 – Trường Mầm Non An Nông – Masocongty.VN

Địa chỉ: 657659 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Mã số thuế: 0315232117, Giáo dục mầm non, Giám đốc: Lê Thị Nga.

Ngoài ra đây là các trang mạng xã hội của nhà trường giúp bạn biết thêm các thông tin hoạt động mới nhất của trường.

TRƯỜNG MẦM NON AN NÔNG BÌNH TÂN… – Tuyển giáo …

TRƯỜNG MẦM NON AN NÔNG BÌNH TÂN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: YÊU CẦU: Giáo viên mầm non -Trình độ chuyên môn: tốt … Tuyển giáo viên TP HCM, profile picture …

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy: 08:00 đến 17:00

Chủ Nhật: Đóng cửa

Quận Bình Tân, Quận Tân Phú và Quận 8 là 3 quận huyện gần nhất đến với Trường Mầm Non An Nông. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo khoảng cách khác của quận huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý thời gian đi dự kiến có thể sẽ thay đổi tuỳ vào tình hình giao thông.

Đi từ trung tâm Khoảng cách Xe máy Xe ô tô

Huyện Bình Chánh 9.63 km 23 phút 24 phút

Quận Bình Tân 3 km 12 phút 11 phút

Quận Bình Thạnh 14.73 km 35 phút 29 phút

Huyện Cần Giờ 55.32 km 133 phút 111 phút

Huyện Củ Chi 26.85 km 64 phút 54 phút

Quận Gò Vấp 13.52 km 32 phút 27 phút

Huyện Hóc Môn 15.72 km 38 phút 31 phút

Huyện Nhà Bè 18.16 km 44 phút 36 phút

Quận Phú Nhuận 12.08 km 29 phút 24 phút

Quận 1 13.23 km 32 phút 26 phút

Quận Thủ Đức 18.77 km 45 phút 38 phút

Quận 3 11.83 km 28 phút 24 phút

Quận 4 13.01 km 31 phút 26 phút

Quận 5 8.85 km 21 phút 23 phút

Quận 6 5.75 km 19 phút 17 phút

Quận 7 15.27 km 37 phút 31 phút

Quận 8 5.7 km 19 phút 16 phút

Quận Thủ Đức 28.86 km 69 phút 58 phút

Quận 10 9.78 km 23 phút 20 phút

Quận 11 7.56 km 23 phút 20 phút

Quận 12 14.69 km 35 phút 29 phút

Quận Tân Bình 9.67 km 23 phút 24 phút

Quận Tân Phú 5.47 km 18 phút 16 phút

Thành Phố Thủ Đức 24.11 km 58 phút 48 phút

Để đặt lịch hẹn hoặc liên hệ với Trường Mầm Non An Nông bạn có thể gọi trực tiếp vào hotline của trường, đến trực tiếp địa chỉ hoặc truy cập vào website để biết thêm chi tiết.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 657 Đ. Trần Văn Giàu, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Mầm Non Long Sơn

Khoảng cách: 31.42 km

4.5

(2)

Trường mầm non

đường 10, khu TDC Long Sơn, kp.Thái Bình 2, phường Long Binh, Q9, Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường mầm non Ánh Sao 2

Khoảng cách: 9.59 km

0

(0)

Trường mầm non

Trường Sơn, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Mầm Non Ty Vy

Khoảng cách: 7.31 km

5

(2)

Trường mầm non

2 An Phú Tây – Hưng Long, An Phú Tây, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Mầm Non KidsGarden

Khoảng cách: 5.36 km

5

(1)

Trường mầm non

137/8 – 8A – 10 Bình Long, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường mầm non Khủng Long Con

Khoảng cách: 13.11 km

5

(11)

Trường mầm non

19 Đường số 20, Khu dân cư Phước Kiển A, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Mầm Non Long Hòa

Khoảng cách: 53.68 km

4.5

(2)

Trường mầm non

Long Hoà, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline chính thức của Trường Mầm Non An Nông tại Thành phố Hồ Chí Minh là . Quý phụ huynh có thể liên hệ hotline này để được giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh nhất. Nhà trường luôn hoan nghênh và trân trọng những ý kiến đánh giá, góp ý của quý phụ huynh để từng bước hoàn thiện và phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và thiết lập mối quan hệ thân thiết giữa nhà trường và phụ huynh.

Trong quá trình hoạt động, Trường Mầm Non An Nông đã được các đơn vị chuyên môn, báo chí cũng như các trang mạng đánh giá uy tín tại:

Top 6 Trường mầm non tốt, uy tín nhất Quận Bình Tân, TP Hồ …

StarKids Preschool, Trường Mầm non Quốc tế Kindy City – Vành Đai Trong, … Địa chỉ: 166 Vành Đai Trong, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM.

Quyết định 2319/QĐ-UBND 2023 tổ chức cụm khối thi đua …

Theo đề nghị Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố tại Tờ trình số … Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm Chính trị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, …

117/11 Hồ Văn Long =, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP …

117/11 Hồ Văn Long =, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bản đồ đến Trường Mầm Non Sen Hồng … Trường Tiểu Học Lê Trọng Tấn.

Advertisement

TRỢ THỦ ĐẮC LỰC NHIỀU TUYỆT CHIÊU CHO BA MẸ

Nhắc đến trường mầm non quốc tế quận Tân Bình chúng tôi uy tín không thể bỏ qua những cái tên như: Quốc Tế Sài Gòn, Kindy City, ME School, Sài Gòn Academy. Cùng …

Trường Mầm non Sơn Ca (Q.Bình Tân, TP.HCM)

Trường Mầm non Sơn Ca (Q.Bình Tân, TP.HCM): Môi trường giáo dục thân thiện, giúp trẻ phát triển toàn diện. 10 năm – in dấu một …

Trường Mầm non Tân Tạo (quận Bình Tân) là một số những trường công lập … Để thúc đẩy xã hội hóa giáo dục mầm non, UBND TP Hồ Chí Minh kiến …

TRƯỜNG MẦM NON AN NÔNG

Thông tin Trường Mầm Non An Nông, MST 0315232117, Địa chỉ: 657, 659 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Liên hệ – Trường Mầm non 30 tháng 4

… TỬ TRƯỜNG MẦM NON 30 THÁNG 4 QUẬN BÌNH TÂN. Số điện thoại: 028 37657969. Địa chỉ: Đường số 1B, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

7 Thầy Cô Luyện Thi Ielts Tốt Nhất Tại Tp. Hồ Chí Minh

IELTS là một kì thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho các bạn học sinh, sinh viên có nguyện vọng muốn đi du học cũng như làm việc tại các công ty nước ngoài. Việc học và luyện thi IELTS như thế nào là đúng cách để tiết kiệm tiền bạc và công sức? chúng mình xin giới thiệu các thầy cô luyện thi IELTS tốt nhất hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh để bạn tham khảo.

Thầy Mario Hung Nguyen – IELTS nói thật – truth well told

IELTS nói thật – truth well told do thầy Mario Hung Nguyen sáng lập vào năm 2024. Thầy Mario Hung Nguyen từng là sinh viên của Trường Đại học Keele – thuộc top 25 Đại học tại Vương quốc Anh – theo học bổng phát triển châu Á 2010-2012. Thầy hiện tốt nghiệp top 3 cử nhân danh dự ngành Marketing và quản lý quốc tế của trường. Sau đó thầy Mario Hung Nguyen tiếp tục xuất sắc dành tiếp học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ ngôn ngữ ứng dụng tại Đại học Leicester, Anh quốc.

Với background khủng như thế, hiện nay thầy chính là giám đốc học thuật của trung tâm IELTS nói thật – truth well told đồng thời là admin cộng cồng “Tự học IELTS 9.0” và “Diễn đàn IELTS Vietnam” với hơn 200.000 thành viên.

Thật vậy, đến nay trung tâm IELTS nói thật – truth well told đã có 15 học viên đạt overall 8.0, 79 học viên đạt điểm 7.5 và hơn 300 học viên đạt band 7.0 trong kỳ thi IELTS và chúng mình tin rằng con số này sẽ còn tăng lên trong tương lai.

Để đảm bảo chất lượng học tập, IELTS nói thật – truth well told chỉ dạy theo quy mô vừa và nhỏ giúp thầy theo sát được tiến độ và điểm yếu của từng học viên. Qua đó kèm cặp và nâng cao kỹ năng thi IELTS đặc biệt là Writing và Speaking.

Thầy Hồ Kính Đạt – IELTS with Datio

Thầy Mario Hung Nguyen – IELTS nói thật – truth well told

IELTS with Datio là trung tâm luyện thi IELTS hàng đầu tại TP. HCM dành cho các đối tượng từ mất gốc tiếng Anh đến IELTS 7.5+. Thầy Datio và đội ngũ giáo viên tại trung tâm đã đào tạo thành công trên 100 học viên đạt chứng chỉ IELTS với điểm số overall 7.0, hơn 50 học viên đạt 7.5 và 10 học viên đạt trình độ 8.0. Thành công này là minh chứng cho thực lực cũng như khả năng truyền đạt kiến thức của đội ngũ IELTS with Datio.

Thầy Datio có background là cử nhân xuất sắc ngành Ngôn Ngữ Anh tại Đại học Quốc Gia Singapore (NUS) với hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS và tiếng Anh học thuật ở cả Singapore lẫn Việt Nam. Thầy sở hữu chứng chỉ sư phạm quốc tế CELTA được cấp bởi Đại học Cambridge danh giá.

Bên cạnh đó, thầy Datio còn được chương trình IELTS Face-Off được phát sóng trên kênh truyền hình VTV7 mời làm cố vấn học thuật. Từ sau chương trình IELTS Face-Off thầy được cộng đồng học và luyện thi biết đến nhiều hơn nữa qua những kênh truyền thông như kênh YouTube IELTS WITH DATIO với 250.000+ người theo dõi, Fanpage IELTS with Datio với 300.000+ người theo dõi và kênh Tiktok Datio89 với 200.000+ người theo dõi.

Ngoài ra, đội ngữ giảng viên khác tại Trung tâm Anh Ngữ – IELTS with Datio đều là những giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành Anh ngữ và có chứng chỉ Sư Phạm quốc tế, đã có kinh nghiệm đứng lớp luyện thi IELTS nhiều năm.

Các khóa học tại IELTS with Datio được khai giảng thường xuyên với số lượng học viên mỗi lớp giới hạn để đảm bảo chất lượng học tập của từng học viên. Chương trình học phù hợp với đa dạng cấp độ đầu vào của học viên và đặc biệt là khóa học 1 kèm 1. Điểm mạnh của IELTS with Datio là luyện kỹ năng Speaking và Writing – hai kỹ năng được cho là khó nhằn nhất trong bài thi IELTS.

Bạn được gì khi đăng ký học IELTS tại IELTS with Datio?

Lộ trình thiết kế phù hợp với đầu vào của từng lớp

Học cùng đội ngũ giáo viên xuất sắc với thành thích 8.0+ overall IELTS

Sửa lỗi phát âm trực tiếp trên lớp đảm bảo nói đúng ngữ điệu, rõ ràng, mạch lạc theo đúng các tiêu chí của IELTS bởi giáo viên và đội ngũ trợ giảng 7.5 – 8.0 IELTS

Được cung cấp các bí quyết làm bài “siêu ngầu” giúp bạn quản lí thời gian hiệu quả trong kì thi cũng như ứng biến tốt trong nhiều tình huống

Học các từ vựng và cách diễn đạt câu tự nhiên nhất chắt lọc từ phim ảnh để đảm bảo độ tự nhiên như người bản xứ

Thầy Hồ Kính Đạt – IELTS with Datio

Anh Lê Đình Lực – DOL IELTS Đình Lực – Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam

Thầy Hồ Kính Đạt – IELTS with Datio

Đối với anh Lực, “Đi dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức trong sách vở có sẵn, mà còn phải tư duy, sáng tạo phương pháp học mới hiệu quả hơn, tư duy hơn, phù hợp hơn dành cho người Việt”. Hiện tại, tuy không trực tiếp đứng ra giảng dạy, anh Lực tập trung vào công tác đào tạo một đội ngũ giáo viên DOL chất lượng với chuyên môn sâu và lòng tận tâm, nhiệt huyết với việc giảng dạy.

Tập thể giáo viên tại DOL IELTS Đình Lực – Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam là đội ngũ giáo viên với thành tích cực “khủng” – Thủ khoa, Á khoa Đại học, Cựu chuyên PTNK, Lê Hồng Phong, Thạc sĩ Giảng dạy Ngôn ngữ, Giảng viên Đại học đủ cả. Ấy vậy mà, điều mà đội ngũ của DOL tự hào nhất là sự tận tâm và tinh thần sáng tạo, đổi mới trong giáo dục, chứ không phải profile tốt hay background “xịn”.

Chính sự tâm huyết với công việc giảng dạy của những người trẻ đầy tài năng này là bệ phóng cho những thành tích đáng tự hào của các học viên của DOL với những điểm số IELTS trong mơ.

Thành quả to lớn nhất của tập thể DOL chính là việc thành công sáng tạo và truyền tải Linearthinking – Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt đến với nhiều thế hệ học viên Việt Nam, giúp các bạn đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Địa chỉ: 458/14 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10

Hotline: +84 976 537 368

Thành Lập: 2023

Cô giáo Trần Tố Linh

Anh Lê Đình Lực – DOL IELTS Đình Lực – Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam

Được nhiều người biết đến như một giáo viên dạy luyện thi IELTS đình đám, Trần Tố Linh sẽ là cái tên tiếp theo được đề cập trong danh sách này. Mặc dù có tuổi đời còn khá trẻ, thế nhưng cô giáo 9X này lại có một bộ sưu tập thành tích cực “khủng” và khiến không ít người cảm thấy ngưỡng mộ:

IELTS 8.0

Tốt nghiệp loại giỏi đại học Ngoại Thương Hà Nội, chuyên ngành kinh tế đối ngoại, lớp chất lượng cao.

Học bổng 100% chương trình thạc sĩ tại Hong Kong Baptist University, TOP trường báo chí, khu vực Châu Á.

Founder sáng lập IELTS Tố Linh

Với tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô hiện đang là chủ một trung tâm tiếng Anh khá có tiếng ở Tân Định, quận 1, TP. HCM. Điểm nổi bật ở cô giáo trẻ này là phong cách trẻ trung, biết cách tạo động lực cho học sinh trong từng buổi học, vì thế mà tên tuổi của Tố Linh được nhiều học trò “truyền miệng” với nhau. Về chuyên môn, Tố Linh cũng là một cái tên được đánh giá cao bởi nội dung giảng dạy chuyên sâu, chữa bài cẩn thận cũng như luôn cập nhật bài giảng sát đề thi thật nhất.

Với mục tiêu đặt kết quả và sự tiến bộ của học viên lên hàng đầu, IELTS Tố Linh – trung tâm của cô Trần Tố Linh đặc biệt chú trọng đến trình độ của giảng viên và chất lượng đào tạo. Tại đây, chất lượng giáo viên và trợ giảng luôn được đảm bảo ở mức cao nhất. Cụ thể:

Đội ngũ giáo viên đạt 8.0 IELTS overall, không band nào dưới 7.0 trở lên

Đội ngũ trợ giảng đạt 7.0 IELTS overall trở lên

Phụ huynh, học sinh có thể kiểm tra bằng cấp chứng chỉ của giáo viên trợ giảng trước khi đăng ký khoá học tại IELTS Tố Linh. Theo dõi profile của giáo viên và trợ giảng nhà IELTS Tố Linh, chắc chắn bạn sẽ không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Phương pháp học IELTS tại IELTS Tố Linh rất logic và chi tiết. Dù bạn chưa biết nhiều về IELTS và ít có nền tảng tiếng anh cũng có thể theo học được. Tại đây, với môn viết và nói, các bạn được học các chuỗi lập luận để xây dựng ý tưởng, tạo ra mạch logic cho bài viết. Môn đọc và nghe các bạn sẽ học được phương pháp giải quyết từng dạng nhanh nhất và hiệu quả nhất. Với những xuất sắc trong chuyên môn, chúng ta có thể thấy rằng Trần Tố Linh hoàn toàn xứng đáng để trở thành một trong những giáo viên dạy ielts giỏi nhất ở TPHCM hiện nay.

Bạn có thể liên hệ với page IELTS Tố Linh để tìm hiểu về các khóa học cũng như biết thêm về học phí. Là trung tâm luyện thi ielts có cam kết đầu ra, chương trình bám sát đề thi thật, phương pháp học mới lạ phát triển chuỗi lập luận…. IELTS Tố Linh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 235 Hoàng Sa hoặc 38 Trần Khánh Dư, Tân Định, TP. HCM (Trường Cao Đẳng nghề thành phố HCM)

Điện thoại: 0392 014 800 – 0965 425 489

Email: [email protected]

Fanpage 1: IELTS Tố Linh ( Tổng hợp tài liệu học)

Fnapage 2: IELTS Tố Linh – HCM ( Review điểm học viên)

Thầy Đình Long – IELTS Đình Long

Cô giáo Trần Tố Linh

IELTS Đình Long là một trong những trung tâm luyện thi IELTS lâu đời và nổi tiếng tại TP. HCM. IELTS Đình Long nổi tiếng với chương trình luyện thi lấy chứng chỉ IELTS cấp tốc trong vòng 2 tháng với cam kết đầu ra. Các khóa này thu hút đông đảo sự quan tâm của các học viên bộn rộn, cần lấy chứng chỉ gấp để xét tuyển thẳng đại học, tốt nghiệp đại học, làm hồ sơ xin học bổng du học, định cư, người muốn mở rộng cơ hội việc làm… Đã có hơn 5.500 học viên luyện thi và đạt được band điểm IELTS như kỳ vọng theo ghi nhận của IELTS Đình Long ghi nhận 5.500 học viên luyện thi và đạt được band điểm IELTS như kỳ vọng

Chỉ cần bạn có mục tiêu luyện thi IELTS với một band điểm cụ thể, IELTS Đình Long nói chung và thầy Đình Long nói riêng sẽ dành cho bạn mọi điều kiện học tập thuận lợi nhất để bạn đạt được band điểm IELTS mục tiêu này. Học tại IELTS Đình Long, bạn sẽ được luyện tập liên tục bốn kỹ năng nghe – nói – đọc – viết để tạo phản xạ ngôn ngữ tự nhiên. Các bài học được cá nhân hóa để phù hợp với như cầu và năng lực của học viên.

Ngoài ra, thầy Đình Long thường xuyên cập nhật thường xuyên cập nhật kho đề thi để đảm bảo luôn bám sát đề thi thực tế. Bộ giáo trình độc quyền và bộ đề thi được thầy Đình Long tự tay biên soạn cùng phương pháp giảng dạy thực chiến được đông đảo học viên đánh giá là có hiệu quả cao trong kỳ thi IELTS. Bên cạnh đó, Thầy Đình Long cho phép học viên được đăng ký học bù trong trường hợp bận, nghỉ đột xuất giúp học viên không bị mất bài, chậm tiến độ so với bạn bè.

IELTS Đình Long là đối tác chính thức của British Council (Hội Đồng Anh) tại TP. Hồ Chí Minh. Do đó, học viên IELTS Đình Long sẽ được những đặc quyền sau:

Đăng ký dự thi với mức ưu đãi 5% so với lệ phí thi IELTS chính thức

Ưu tiên đăng ký giữ chỗ trên toàn hệ thống Hội Đồng Anh

Miễn phí tham gia chương trình học IELTS online 30 giờ độc quyền của Hội Đồng Anh

Miễn phí sử dụng thư viện và kho tài liệu học tập của Hội Đồng Anh

Miễn phí thi thử IELTS tại Hội Đồng Anh

Miễn phí tham gia các hội thảo IELTS được tổ chức và điều hành bởi Hội Đồng Anh

Đối với những bạn có nhu cầu du học hoặc định cư tại nước ngoài sẽ được IELTS Đình Long tư vấn tận tình mà không mất bất cứ chi phí nào.

170 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM – 0774 580 088

44 Nguyễn Huệ, Q. 1, TP. HCM – 0776 580 088

71 Phan Đăng Lưu, P. 7, Q. Phú Nhuận, TP. HCM – 0784 580 088

Thầy Đình Long – IELTS Đình Long

Thầy Robert Nguyen – Robert IELTS Town

Thầy Đình Long – IELTS Đình Long

Thêm một địa chỉ học IELTS uy tín tại TP. HCM mà chúng mình muốn giới thiệu cho bạn đó là Robert IELTS Town. Trung tâm Robert IELTS Town được sáng lập bởi thầy Robert Nguyen từng đạt học bổng thạc sĩ tại Đại học Cambridge Anh Quốc và IELTS Overall 8.0.

Robert IELTS Town và thầy Robert Nguyen được biết đến như chuyên gia “trị” Writing và Speaking. Với sự hỗ trợ tận tình từ thầy và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm tại trung tâm Robert IELTS Town, hai kỹ năng khó nhằn – Writing và Speaking – sẽ không còn là nỗi sợ của bất cứ học viên nào khi phải đối diện trong kỳ thi IELTS.

Trung tâm Robert IELTS Town được thành lập từ năm 2024, đến nay đã đào tạo thành công cho hàng nghìn học viên đạt kết quả như mong muốn trong kỳ thi IELTS và đạt nhiều đánh giá cao từ cộng đồng học IELTS tại TP. HCM.

Ngoài ra, thầy Robert Nguyen còn lập ra cộng đồng “IELTS Sài Gòn – Cùng học từ vựng IELTS” để tạo nơi giao lưu, chia sẻ những bài học, tips và những thông tin hữu ích cho kỳ thi IELTS.

Tại sao bạn nên học IELTS tại Robert IELTS Town:

Học với giáo viên hướng dẫn chuyên môn cao – thầy Robert Nguyen

Nhiều học viên đã đạt được IELTS Overall 6.0 – 8.0

Writing sẽ do chính thầy Robert Nguyen sửa trực tiếp (hơn 21 bài)

Được tặng Ideas for IELTS Writing

Thầy Gary McCloud – Mc IELTS

Thầy Robert Nguyen – Robert IELTS Town

Được thành lập vào năm 2014 bởi thầy Gary McCloud, cựu giám khảo chấm thi IELTS tại Hội Đồng Anh (British Council), trung tâm tiếng Anh Mc IELTS tự hào là đơn vị hàng đầu đạo tạo IELTS bởi các giáo viên bản ngữ có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và có chứng chỉ sư phạm tiếng Anh do các tổ chức hàng đầu thế giới cấp.

Sau nhiều năm hoạt động và phát triển, Mc IELTS đã khẳng định vị trí hàng đầu về chất lượng đào tạo IELTS, SAT & các chứng chỉ quốc tế khác với mức chi phí hợp lí nhất tại TP. HCM. Minh chứng là Mc IELTS đạt hơn 700 đánh giá cao trên các cộng đồng – 4.9/5.0 Facebook & Google, 9.2/10 Edu2review. Mc IELTS luôn hướng tới việc đảm bảo chất lượng và đội ngũ giảng viên chuyên môn cao nhằm giúp học viên đạt được mục tiêu cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Trung bình học viên có thể tăng từ 0.5 đến 1.0 band điểm dựa trên trình độ thực tế đầu vào sau khi tham gia khóa học tại Mc IELTS. Trung tâm đã đào tạo thành công nhiều học viên đạt điểm số ấn tượng từ 7.0 trở lên và đặc biệt những bạn đạt 8.0 – 8.5.

Ưu điểm khi học tại Mc IELTS:

Chú trọng rèn luyện các dạng bài và kỹ năng cần thiết khi thi IELTS

Thời gian khóa học ngắn (5 – 10 tuần)

Sỉ số ít (8-12 học viên/lớp) giúp tăng tương tác và giáo viên tập trung được vào điểm yếu của từng học viên

Chú trọng tương tác hai chiều và 1-1 với giáo viên bản xứ 100%, đặc biệt cho 2 kỹ năng quan trọng là Speaking và Writing

112 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

150 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM

Thầy Gary McCloud – Mc IELTS

Đăng bởi: Nguyễn Thị Phương Tuyết

Từ khoá: 7 thầy cô luyện thi IELTS tốt nhất tại TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Dự Thi Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Công An Nhân Dân Đáp Án Câu Hỏi Thi Viết Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cand trên website Quar.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!