Xu Hướng 2/2024 # Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 10 Cách Cân Bằng Phương Trình Oxi Hóa Khử # Top 6 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 10 Cách Cân Bằng Phương Trình Oxi Hóa Khử được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Quar.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cân bằng phương trình hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch, ở đó trong cùng một đơn vị thời gian có bao nhiêu phân tử chất sản phẩm được hình thành từ những chất ban đầu thì có bấy nhiêu phân tử chất sản phẩm phản ứng với nhau để tạo thành chất ban đầu.

Nguyên tắc: Tổng số electron nhường = Tổng số electron nhận

Bước 1. Xác định số oxi hóa thay đổi thế nào.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt các hệ số tìm được vào phương trình phản ứng và tính các hệ số còn lại.

Lưu ý:

Ta có thể cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp tăng – giảm số oxi hóa với nguyên tắc: tổng số oxi hóa tăng = tổng số oxi hóa giảm.

Phản ứng oxi hóa – khử còn có thể được cân bằng theo phương pháp ion–electron: ví dụ …

Nếu trong một phương trình phản ứng oxi hóa – khử có nhiều nguyên tố có số oxi hóa cùng giảm (hoặc cùng tăng) mà:

+ Nếu chúng thuộc cũng một chất: thì phải đảm bảo tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

+ Nếu chúng thuộc các chất khác nhau: thì phải đảm bảo tỉ lệ số mol của các chất đó theo đề đã cho.

* Trường hợp đối với hợp chất hữu cơ:

Trong trường hợp mà hợp chất hữu cơ trước và sau phản ứng có một nhóm nguyên tử thay đổi và một số nhóm không đổi thì nên xác định số oxi hóa của C trong từng nhóm rồi mới cân bằng.

Trong trường hợp mà hợp chất hữu cơ thay đổi toàn bộ phân tử, nên cân bằng theo số oxi hóa trung bình của C.

Ví dụ 1. Cân bằng phản ứng:

CrS + HNO3 → Cr(NO3)3 + NO2 + S + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Xác định sự thay đổi số oxi hóa:

Cr+2 → Cr+3

S-2 → S0

N+5 → N+4

Bước 2. Lập thăng bằng electron:

Cr+2 → Cr+3 + 1e

S-2 → S0 + 2e

CrS → Cr+3 + S+0 + 3e

2N+5 + 1e → N+4

→ Có 1CrS và 3N .

Bước 3. Đặt các hệ số vừa tìm vào phản ứng và cân bằng phương trình phản ứng:

CrS + 6HNO3 → Cr(NO3)3 + 3NO2 + S + 3H2O

Ví dụ 2. Cân bằng phản ứng trong dung dịch bazơ:

NaCr + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2– + 4OH– → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br–

Phương trình ion:

2 + 8OH– + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br– + 4H2O

Phương trình phản ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân bằng phản ứng trong dung dịch có O tham gia:

KMnO4 + H2O + K2SO3 → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

2MnO4 – + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH–

SO3 2-+ H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4– + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH– + 3SO42-

Phương trình phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

1. Câu hỏi bài tập tự luận phản ứng oxi hóa khử

a. Dạng đơn giản (trong phản ứng có một chất oxi hóa, một chất khử rõ ràng)

VD1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron.

1. Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

1x (Al0 – 3e → Al+3)

3x (N+5 + 1e → N+4)

2. Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

1x (Al0 – 3e → Al+3)

1x (N+5 + 3e → N+2)

3. 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

8x (Al0 – 3e → Al+3)

3x (2N+5 + (2×4)e → 2N+1)

4. 10Al + 36HNO3 → 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

10x (Al0 – 3e → Al+3)

3x (2N+5 + 10e → N20)

5. 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

8x (Al0 – 3e → Al+3)

3x (N+5 + 8e → N-3)

6. 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

3x (Cu0 – 2e → Cu+2)

2x (N+5 + 3e → N+2)

7. 2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

1x (2Fe0 – 6e → 2Fe+3)

3x (S+6 + 2e → S+4)

8. 2Fe + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + S + 4H2O

1x (2Fe0 – 6e → 2Fe+3)

1x (S+6 + 6e → S0)

9. 8Fe + 15H2SO4 đặc → 4Fe2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O

4x (2Fe0 – 6e → 2Fe+3)

3x (S+6 + 8e → S-2)

10. Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + 2H2O

1x (Cu0 – 2e → Cu+2)

1x (S+6 + 2e → S+4)

11. 4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O

4x (Zn0 – 2e → Zn+2)

1x (2N+5 + 8e → 2N+1)

12. 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

4x (Mg0 – 2e → Mg+2)

1x (N+5 + 8e → N-3)

13. 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

3x (3Fe+8/3 – 3×1/3e → 3Fe+3)

1x (N+5 + 3e → N+2)

14. 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

3x (S+4 – 2e → S+6)

2x (Mn+7 + 3e → Mn+4)

15. K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3+ 3Fe2(SO4)3 + 7H2O

1x (2Cr+6 + 6e → 2Cr+3)

3x (2Fe+2 – 2e →2Fe+3)

b. Dạng phản ứng nội phân tử (phản ứng chỉ xảy ra trong một phân tử)

1. 2KClO3 →2KCl + 3O2

2x (Cl+5 + 6e → Cl-1)

3x (2O-2 – 4e → O20)

2. ? KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

3. 2Cu(NO3)2 →2CuO + 4NO2 + O2

2x (2N+5 + 2e → 2N+4)

1x (2O-2 – 4e → O20)

? (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + O2

c. Phản ứng tự oxi hóa khử (Sự tăng giảm số oxi hóa xảy ra chỉ trên 1 nguyên tố)

1. 2Cl2 + 4NaOH → 2NaCl + 2NaClO+ 2H2O (cb sau đó tối giản)

1x (Cl20 + 2e → 2Cl–)

1x (Cl20 – 2e → 2Cl+1)

2. 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

5x (Cl20 + 2e → 2Cl–)

1x (Cl20 – 10e → 2Cl+5)

3. 4S + 6NaOH → 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O

2x (S0 + 2e → S-2)

1x (S0 – 4e → 2S+2)

4. ? K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH

1x (Mn+6 + 2e → Mn+4)

2x (Mn+6 – 1e → Mn+7)

5. 3NaClO → 2NaCl + NaClO3

2x (Cl+1 + 2e → Cl–)

1x (Cl+1 – 4e → Cl+5)

6. 2NaOH + 4I2 → 2NaI + 2NaIO + H2O

1x (I20 + 2e → 2I–)

1x (I20 – 2e → 2I+1)

7. 8NaOH + 4S → Na2SO4 + 3Na2S + 4H2O

1x (S0 – 6e → 2S+6)

3x (S0 + 2e → S-2)

d. Phản ứng oxi hóa khử phức tạp

Phản ứng oxi hóa khử có chứa hợp chất hữu cơ

CH3CH + KMnO4 + KOH → CH3COOK + K2CO3 + MnO2 + H2O

CH≡CH + KMnO4 + H2SO4 → H2C2O4 + MnO2 + KOH

CH3OH + KMnO4 + H2SO4 → HCOOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của nhiều hơn hai nguyên tử

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + N2O + H2O

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O

CuFeS2 + O2 + Fe2(SO4)3 + H2O → CuSO4 + FeSO4 + H2SO4

……………..

Giải Phương Trình Bằng Phương Pháp Nhân Liên Hợp – O2 Education

1. Các bước giải phương trình, bất phương trình bằng nhân liên hợp

Bước 1. Nhẩm nghiệm hoặc dùng máy tính để tìm nghiệm của phương trình, giả sử nghiệm của pt là $x_0$.

Cách giải phương trình chứa căn, bất phương trình chứa căn

Giải phương trình chứa căn bằng cách phân tích thành tích

2. Ví dụ giải phương trình nhân liên hợp

Ví dụ 2. Giải phương trình $$sqrt{x+1}~+1=4{{x}^{2}}+sqrt{3x} $$ Hướng dẫn. Với điều kiện $ xge0 $ thì phương trình đã cho tương đương với begin{align*} &4{{x}^{2}}-1+sqrt{3x}-sqrt{x+1}=0 Leftrightarrow & (2x+1)(2x-1)+frac{2x-1}{sqrt{3x}+sqrt{x+1}}=0 Leftrightarrow & (2x-1)left( 2x+1+frac{1}{sqrt{3x}+sqrt{x+1}} right)=0 Leftrightarrow & 2x-1=0 Leftrightarrow & x=frac{1}{2} end{align*} So sánh điều kiện được nghiệm của phương trình là $ x=frac{1}{2}. $

Ví dụ 5. Giải phương trình $$ sqrt{x^2+15}=3x-2 +sqrt{x^2+8} $$ Hướng dẫn. Nhẩm được nghiệm $ x=1 $ nên ta tách rồi nhân liên hợp như sau begin{align} &sqrt{x^2+15}-4=3x-3+sqrt{x^2+8}-3 notag Leftrightarrow &frac{x^2+15-16}{sqrt{x^2+15}+4}=3(x-1)+frac{x^2+8-9}{sqrt{x^2+8}+3}notag Leftrightarrow &frac{x^2-1}{sqrt{x^2+15}+4}=3(x-1)+frac{x^2-1}{sqrt{x^2+8}+3} ,,,(*) end{align} Xét hai trường hợp:

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $ x=1. $

Đôi khi, sau khi nhân chia liên hợp, việc chứng minh phương trình còn lại vô nghiệm khá khó khăn, ta hãy xem ví dụ sau.

Ví dụ 7. Giải phương trình [ (x+3)sqrt{x+4}+(x+9)sqrt{x+11}=x^2+9x+10 ] Hướng dẫn. Điều kiện $ xge -4 $. Dễ dàng đoán được nghiệm $ x=5 $, nên ta tách thành: [ (x+3)left(sqrt{x+4}-3right)+(x+9)left(sqrt{x+11}-4right)=x^2+2x-35 ] Sau đó, nhân liên hợp được: begin{align*} &(x+3)cdotfrac{x-5}{sqrt{x+4}+3}+(x+9)cdotfrac{x-5}{sqrt{x+11}+4}=(x-5)(x+7) Leftrightarrow;& (x-5)left(frac{x+3}{sqrt{x+4}+3}+frac{x+9}{sqrt{x+11}+4}-x-7right)=0 end{align*} Ta sẽ chứng minh phương trình sau vô nghiệm: $$frac{x+3}{sqrt{x+4}+3}+frac{x+9}{sqrt{x+11}+4}-x-7=0,,(*) $$ Vì điều kiện là $ xge -4 $ và chú ý rằng các phân thức $ frac{1}{sqrt{x+4}+3} $ và $ frac{1}{sqrt{x+11}+4} $ đều có giá trị nhỏ hơn $ frac{1}{2}, $ nên ta tách như sau: begin{align*} VT(*)&= frac{x+4}{sqrt{x+4}+3}-frac{x+4}{2}+frac{x+9}{sqrt{x+11}+4}-frac{x+9}{2}-frac{1}{2}-frac{1}{sqrt{x+4}+3} &=(x+4)left(frac{1}{sqrt{x+4}+3}-frac{1}{2}right)+(x+9)left(frac{1}{sqrt{x+11}+4}-frac{1}{2}right)-frac{1}{2}-frac{1}{sqrt{x+4}+3} &<0 end{align*} Suy ra phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $ x=5. $

Ví dụ 11. Giải bất phương trình $$ left( sqrt{x+3}-sqrt{x-1} right)left( 1+sqrt{{{x}^{2}}+2text{x}-3} right)ge 4 $$ Hướng dẫn. Điều kiện $ xge 1, $ nhân liên hợp cho vế trái thì bất phương trình đã cho tương đương với begin{align*} & 4left( 1+sqrt{{{x}^{2}}+2x-3} right)ge 4left( sqrt{x+3}+sqrt{x-1} right) Leftrightarrow & 1+sqrt{{{x}^{2}}+2x-3}ge sqrt{x+3}+sqrt{x-1} Leftrightarrow & {{x}^{2}}+2x-2+2sqrt{{{x}^{2}}+2x-3}ge 2x+2+2sqrt{{{x}^{2}}+2x-3} Leftrightarrow & {{x}^{2}}-4ge 0 Leftrightarrow & left[ begin{array}{l}xle -2 xge 2 end{array} right. end{align*} Kết hợp với điều kiện $xge 1$ ta được tập nghiệm của bất phương trình là $S=[2,+infty)$.

Ví dụ 13. Giải phương trình $$sqrt{2{{x}^{2}}+x+9}+sqrt{2{{x}^{2}}-x+1}=x+4$$ Hướng dẫn. Nhận xét rằng $$left( 2{{x}^{2}}+x+9 right)-left( 2{{x}^{2}}-x+1 right)=2left( x+4 right)$$ Vì $ x=4 $ không là nghiệm nên ta xét $ xne 4 $ và nhân chia liên hiệp để trục căn thức được $$frac{2x+8}{sqrt{2{{x}^{2}}+x+9}-sqrt{2{{x}^{2}}-x+1}}=x+4Rightarrow sqrt{2{{x}^{2}}+x+9}-sqrt{2{{x}^{2}}-x+1}=2$$ Thu được hệ phương trình [ left{ begin{array}{l} sqrt {2{x^2} + x + 9} – sqrt {2{x^2} – x + 1} = 2 sqrt {2{x^2} + x + 9} + sqrt {2{x^2} – x + 1} = x + 4 end{array} right. Rightarrow 2sqrt {2{x^2} + x + 9} = x + 6 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x = 0 x = frac{8}{7} end{array} right. ] Thử lại thấy thỏa mãn, vậy phương trình có nghiệm $ x=0 $ và $ x = frac{8}{7}. $

3. Bài tập phương pháp nhân liên hợp giải phương trình, bất phương trình

Bài 1. Giải phương trình $ sqrt{2x-3}-sqrt{x}=2x-6 $

Đáp số. $ x=3 $

Đáp số. $ x=frac{1}{3}. $

Bài 3. Giải phương trình $ sqrt{10x+1}+sqrt{3x-5}=sqrt{9x+4}+sqrt{2x-2} $

Bài 4. Giải phương trình $ sqrt{x-2}+sqrt{4-x}=2x^2-5x-1 $

Hướng dẫn. Tách thành $ left(sqrt{x-2}-1right) +left(sqrt{4-x}-1right)-left(2x^2-5x-3right)=0. $ Sau đó nhân liên hợp xuất hiện nhân tử $ x-3, $ xét hàm cho nhân tử còn lại… Đáp số. $ x=3 $

Đáp số. $ x=1,x=frac{15+5sqrt{5} }{2} $

Bài 6. Giải phương trình $sqrt[3]{{{x}^{2}}+4}=sqrt{x-1}+2x-3$

Bài 7. Giải phương trình $sqrt[3]{{{x}^{2}}-1}+sqrt{3{{x}^{3}}-2}=3x-2$

Bài 8. [Đề thi Olympic 30/4 năm 2007] Giải phương trình $2{{x}^{2}}-11x+21-3sqrt[3]{4x-4}=0$

Bài 10. Giải phương trình ${{x}^{2}}+3x+1=left( x+3 right)sqrt{{{x}^{2}}+1}$

Bài 11. Giải phương trình $1+sqrt{x}=4x^{2}+sqrt{3x-1}$

Bài 12. Giải phương trình $ sqrt{x}=1-sqrt[3]{3x^2+x-1}+sqrt[3]{2x+1} $

Đáp số. $ x=1 $

Hướng dẫn. Biến đổi thành $$2sqrt{{{x}^{2}}+5}-6=2sqrt{x-1}-2+{{x}^{2}}-4Leftrightarrow 2frac{{{x}^{2}}-4}{sqrt{{{x}^{2}}+5}+3}=2frac{x-2}{sqrt{x-1}+1}+(x-2)(x+2)$$ Tìm được $ x=2 $ hoặc $$ frac{2(x+2)}{sqrt{{{x}^{2}}+5}+3}=frac{2}{sqrt{x-1}+1}+x+2Leftrightarrow frac{2}{{sqrt {x – 1} + 1}} + left( {x + 2} right)left( {1 – frac{2}{{sqrt {{x^2} + 5} + 3}}} right) = 0 $$ Phương trình cuối này vô nghiệm.

Bài 14. Giải phương trình $ sqrt{x^2+12}+5=3x+sqrt{x^2+5} $

Bài 15. Giải bất phương trình $frac{1-sqrt{1-4{{x}^{2}}}}{x}<3$

Đáp số. $ left[ -frac{1}{2};frac{1}{2} right]backslash left{ 0 right}$

Cách Cân Bằng Cuộc Sống Của Giới Trẻ

Thu Ngân, 24 tuổi, nhân viên truyền thông sự kiện tại một công ty ở quận 1, TP HCM cho biết sau những ngày chạy sự kiện, cô và đồng nghiệp thường rủ nhau đi leo núi hoặc du lịch đâu đó để giải tỏa áp lực. “Những chuyến đi như vậy không chỉ giúp bản thân lấy lại tinh thần mà còn mang đến những trải nghiệm khá thú vị, khởi nguồn cho mình nhiều ý tưởng mới trong công việc”, Ngân nói.

Những chuyến du lịch là một cách giúp người trẻ cân bằng cuộc sống. Ảnh: Phan Chí Hiếu

Thanh Trà, 27 tuổi, kế toán tại một công ty xây dựng ở thành phố Thủ Đức lại tạm quên những áp lực nơi công sở và những rắc rối trong cuộc sống bằng những khóa học nấu ăn, cắm hoa và vẽ tranh cuối tuần. “Chìm đắm trong một trải nghiệm mới giúp mình thấy cuộc sống phong phú, nhiều màu sắc, khám phá nhiều khả năng của bản thân và quan trọng là quên những căng thẳng mệt mỏi thường ngày”, Trà chia sẻ.

Giữa sự bùng nổ của công nghệ số cùng sự phát triển của xã hội, mỗi người nói chung và những người trẻ nói riêng đều có rất nhiều việc phải làm để phát triển, hay chỉ đơn giản là giữ được vị trí trong công việc và các mối quan hệ xã hội. Dù áp lực là một phần của cuộc sống bởi đây là động lực thúc đẩy mỗi người làm việc chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu nhưng quá nhiều căng thẳng có thể phát sinh lo lắng, cản trở hiệu quả và chất lượng học tập, làm việc của người trẻ.

Cụm từ “workaholic” (nghiện việc) không còn xa lạ đối với các bạn trẻ hiện nay. Để đạt mục tiêu bản thân đặt ra, nhiều bạn trẻ bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Đối diện với vô vàn mục tiêu học tập, mục tiêu công việc, không ít người trẻ cảm thấy cạn kiệt năng lượng và mất dần tinh thần cố gắng. Những chuyến đi giải tỏa căng thẳng, tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ là cách nhiều bạn đã lựa chọn để chữa lành bản thân và cân bằng lại cuộc sống của chính mình.

Cân bằng dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe bản thân cũng là một hoạt động không thể bỏ qua của những người trẻ đang theo đuổi lối sống cân bằng. Họ không vì những phút giây vui chơi hay thời hạn công việc gây sức ép mà quên đi việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Theo nhiều nghiên cứu về tâm lý Gen Z Việt Nam cũng như thế giới, đây là thế hệ đề cao lợi ích sức khỏe trong các xu hướng tiêu dùng của mình.

Từng bị cuốn theo guồng công việc, Thu Ngân cho biết có những ngày cô quên ăn cơm chỉ vì muốn dành thời gian hoàn thành công việc sếp giao. Thành tích đi lên nhưng sức khỏe lại đi xuống, lúc này cô mới hiểu cần cân bằng lại cuộc sống của chính mình. Điều đầu tiên cô làm chính là cân bằng lại chế độ dinh dưỡng. Cô bắt đầu quan tâm đến chế độ ăn uống hàng ngày hơn. Để không mất nhiều thời gian cho việc này, cô sử dụng một số thực phẩm tiện lợi được bổ sung các vi chất dinh dưỡng. Đơn cử, gần đây cô dùng sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi bổ sung canxi giúp khỏe xương. “Thức uống này tiện lợi, có thể bỏ túi đi chơi hay đi làm mỗi ngày, cứu tinh của mình trong những ngày bận rộn, ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng”, Thu Ngân chia sẻ.

Advertisement

Number 1 Soya Canxi đóng chai tiện lợi cho việc mang đi. Ảnh: Phan Chí Hiếu

Number 1 Soya Canxi gây chú ý trên thị trường thức uống dinh dưỡng tiện lợi với phiên bản trẻ trung, bao bì cứng cáp đáp ứng nhu cầu di chuyển thường xuyên của người trẻ năng động. Sản phẩm được sản xuất với công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic đến từ châu Âu, không chứa chất bảo quản. Thức uống này còn được áp dụng công nghệ tách vỏ Nhật Bản – công nghệ quan trọng giúp Number 1 Soya Canxi giữ nguyên giá trị dinh dưỡng từ hạt đậu nành nguyên chất.

Diệp Chi

Cách Giảm Cân Bằng Máy Chạy Bộ Hiệu Quả, Đúng Cách

Quy tắc chạy bộ giảm cân trên máy chạy bộ

Nhằm đảm bảo quá trình sử dụng máy chạy bộ giảm cân hiệu quả, bạn cần tuân thủ nhịp tim luôn phải nằm trong khoảng an toàn khoảng 60 – 90 nhịp/phút, nhưng tốt nhất là khoảng 60 – 70 nhịp/phút. 

Khi sử dụng máy chạy bộ, bạn muốn theo dõi nhịp tim để giảm cân hiệu quả thì bạn chỉ cần theo dõi màn hình trên máy và điều chỉnh tốc độ cho phù hợp. Đây là một ưu điểm nổi bật so với việc chạy bộ ngoài trời.

Bạn cần tuân thủ nhịp tim luôn phải nằm trong khoảng an toàn là 60 – 90 phút/nhịp

Cách chạy bộ giảm cân bằng máy chạy bộ Khởi động

Trước khi tiến hành chạy bộ, bạn cần khởi động thật kỹ để làm nóng cơ thể, tránh các chấn thương và tạo sức bền, dẻo dai trong quá trình luyện tập.

Tuỳ theo thể lực từng người có thời gian khởi động khác nhau khoảng 10 – 20 phút. Bạn hãy áp dụng các bài khởi động cơ bản như xoay cổ tay, chân, nâng cao đùi,…

Để khởi động đúng kỹ thuật, bạn hãy thực hiện theo các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Trước tiên bạn đi bộ nhanh khoảng 5 phút để làm nóng cơ thể và nâng cao nhịp tim.

Bước 2: Kế tiếp, dừng lại nghỉ ngơi khoảng 30 – 45 giây và thực hiện các bài tập khởi động như chùng chân, chạy nâng cao gối, bài tập sâu đo, đá cao chân,…

Bước 3: Cuối cùng, bạn bắt đầu chạy bộ bằng máy và nâng cao tốc độ từ từ. Sau khi kết thúc, bạn hãy đi bộ khoảng 5 phút để làm nguội cơ thể.

Bạn hãy khởi động trước khi tập

Bạn muốn giảm cân hiệu quả thìcần phải lưu ý như: Lưng phải luôn thẳng, mắt nhìn về phía trước cơ thể phải thoải mái và thả lỏng, đầu bạn hướng về phía trước.

Một số chú ý khác: 

Không ngửa người về phía sau hay chúi người về trước, lưng phải luôn thẳng.

Hít thở sau khi khởi động.

Trước khi tiến hành chạy bộ, bạn cần khởi động thật kỹ

Thời gian chạy

Mới bắt đầu chạy, bạn hãy chọn tốc độ khoảng 3 – 6 km/h giúp cơ thể làm quen. Tiếp theo, bạn có thể tăng dần tốc độ phù hợp với sức khỏe và duy trì nhịp tim theo quy tắc giảm cân để đốt cháy lượng calo bên trong cơ thể.

Tần suất chạy ít nhất khoảng 3 – 4 lần/tuần, mỗi lần ít nhất 30 – 40 phút giúp bạn có thể giảm cân hiệu quả hơn. Theo Hội đồng Chủ tịch về Luyện tập Thể chất và Thể thao (President’s Council on Physical Fitness and Sports), muốn đốt cháy năng lượng hiệu quả thì hãy áp dụng bài tập chạy lên dốc.

Bài tập này còn hỗ trợ giảm mỡ thừa ở bụng, mông, đùi và hông của bạn. Bạn có thể kiểm soát thông tin về vận tốc, thời gian, lượng calo tiêu hao,… thông qua màn hình hiển thị của máy chạy bộ.

Tần suất chạy ít nhất khoảng 3 – 4 lần/tuần, mỗi lần ít nhất 30 – 40 phút

Kết thúc luyện tập

Khi bạn có ý định kết thúc chạy bộ, bạn không nên dừng lại đột ngột mà hãy chỉnh tốc độ máy chậm dần và độ nghiêng bàn chạy giảm dần. Người tập cần ít nhất 10 phút làm nguội cơ thể, bằng cách từ chạy bộ bạn chuyển sang đi bộ.

Song song đó, bạn hãy thả lỏng các khớp tay và chân để cơ thể nhẹ nhàng, thư giãn. Cuối cùng, bạn áp dụng các bài khởi động nhẹ nhàng để kéo giãn toàn bộ cơ thể.

Bạn có ý định kết thúc chạy bộ, bạn không nên dừng lại đột ngột

Lưu ý cách chạy bộ giảm cân bằng máy chạy bộ Lựa chọn giày phù hợp

Lựa chọn một đôi giày phù hợp cho đôi chân của bạn là yếu tố quan trọng đầu tiên khi chạy bộ. Nếu bạn lựa chọn giày không phù hợp thì dễ mang đếnnhiều bất lợi cho đôi chân như viêm gân, đau đầu gối, viêm cân gan chân, nẹp ống chân,…

Bạn hãy lựa chọn cho mình một đôi giày phù hợp để cảm thấy thoải mái trong lúc luyện tập

Trang phục luyện tập

Khi luyện tập thể dục thể thao yêu cầu bạn phải lựa chọn trang phục thoải mái, có sự co giãn cao và thấm hút mồ hôi tốt. Bạn hãy lựa chọn những cửa hàng bán đồ thể thao uy tín để sở hữu trang phục chất lượng nhất, ngăn ngừa các trường hợp bị phồng rộp và dị ứng.

Chọn trang phục thoải mái, có sự co giãn cao và thấm hút mồ hôi tốt

Kỹ thuật chạy đúng

Rèn luyện kỹ thuật chạy đúng giúp ngăn chặn nhiều chấn thương và mang đến hiệu quả cao hơn trong thời gian ngắn. Đồng thời, kỹ thuật đúng còn giúp bạn tạo ra sức bền, chạy lâu và nhanh hơn.

Một số kỹ thuật chạy cơ bản mà bạn không thể bỏ qua:

Đùi chạy càng cao càng tốt, giữ lưng luôn thẳng, ngẩng cao đầu và đặt chân dưới trọng tâm của cơ thể.

Thả lỏng các bộ phận cơ thể khi chạy như hàm, cơ mặt, nắm tay nhẹ và cử động vai giúp cơ thể thư giãn tốt hơn.

Khuỷu tay cong một góc 90 độ và đung đưa cánh tay qua lại.

Siết cơ bụng bằng cách hóp bụng lại, kéo rốn về phía cột sống.

Không chuyển động ngang hông và vai.

Cải thiện nhịp chạy, 170 – 180 cú đánh mỗi phút.

Bạn có kỹ thuật chạy đúng giúp tránh nhiều chấn thương

Advertisement

Chế độ ăn uống

Ngoài kỹ thuật chạy bộ đúng, thì bạn cần có chế độ ăn uống, dinh dưỡng thích hợp giúp giảm cân nhanh chóng và đạt hiệu quả cao:

Cung cấp 50% carbohydrate: Từ rau, ngũ cốc, trái cây,…

25% đạm: Như cá, trứng, thịt gia cầm và đậu.

Phần còn lại là calo: Nên cung cấp từ các loại chất lành mạnh như hạt, quả hạch, dầu ô liu,…

Đồng thời, bạn cũng nên áp dụng quy tắc ăn đúng giờ để tăng hiệu suất quá trình luyện tập:

Trước khi chạy, bạn phải ăn bữa ăn chính trước đó khoảng 2 – 3 giờ.

Nếu cảm thấy đói trước khi chạy, bạn có thể ăn nhẹ trước một quả chuối, ít trái cây sấy, uống một ít sinh tố hoặc sử dụng các thực phẩm nhẹ, dễ tiêu hóa và không có quá nhiều tinh bột.

Chế độ ăn uống hợp lý, cung cấp đủ dinh dưỡng

Giữ đủ nước 

Nước là thành phần không thể thiếu trong cuộc sống, đặc biệt là khi luyện tập thể thao sẽ rất cần đến nước. Bạn cần đảm bảo trong suốt quá trình luyện tập cơ thể bạn được cung cấp đủ nước giúp duy trì sức bền và tránh được các tổn thương khi luyện tập.

Ngoài ra, trong sinh hoạt hàng ngày bạn cũng phải giữ cho cơ thể mình đủ nước. Một người phải cung cấp vào cơ thể ít nhất 2 lít nước một ngày giúp bảo vệ cơ thể hoạt động tốt hơn.

Luôn cung cấp đủ nước cho cơ thể

Chia Sẻ 3 Cách Giảm Cân Bằng Khoai Lang Hiệu Quả Dễ Làm

3 cách giảm cân bằng khoai lang hiệu quả 

Giảm cân hiệu quả bằng khoai lang và trứng

Một trong những cách giảm cân bằng khoai lang hiệu quả mà các nàng thường áp dụng là ăn khoai cùng với trứng. Trứng không những giàu dinh dưỡng, lại còn chứa nhiều đạm không gây béo. Còn lượng calo chính trong khoai được cung cấp qua tinh bột và nó chỉ chiếm khoảng 7%, rất thấp. Nhờ đó, cơ thể sẽ hạn chế việc hấp thu thừa calo, từ đó giảm cân dễ dàng.

Giảm cân bằng khoai lang và yến mạch

Sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta quên cách giảm cân bằng khoai lang và yến mạch (Nguồn: Internet)

Nếu muốn giảm cân thì các nàng không thể bỏ qua cách giảm cân bằng khoai lang kết hợp với yến mạch. Yến mạch cũng là một dạng ngũ cốc có nguồn dinh dưỡng cao, cùng khả năng chống oxy hóa và tiêu thụ mỡ tốt. Trong khoai lang chứa lượng vitamin A, chất xơ và vitamin C dồi dào. Các loại vitamin này sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, chất xơ cải thiện hệ tiêu hóa. Nhờ đó giúp cơ thể đào thải năng lượng thừa dễ dàng và làm cho bạn thấy nhanh no hơn.

Khoai lang và chuối kết hợp giảm cân hiệu quả

Cách giảm cân bằng khoai lang kết hợp với chuối sẽ đem lại hiệu quả cao (Nguồn: Internet)

Để có cách giảm cân bằng khoai lang hiệu quả thì các nàng cũng đừng quên kết hợp nguyên liệu này với chuối để mang lại hiệu quả tốt nhất. Trong chuối có các chất kháng tinh bột, sẽ làm triệt tiêu lượng tinh bột ít ỏi trong khoai. Đồng thời chuối còn cung cấp vitamin và protein cho cơ thể. Bên cạnh đó, trong khoai lang còn có 1 hợp chất thực vật không hề bị phân hủy khi hấp thụ. Nhờ vậy mà hợp chất này tồn tại rất lâu trong cơ thể và giúp bạn thấy no lâu, không còn cảm giác thèm ăn nữa.

Lưu ý khi áp dụng cách giảm cân bằng khoai lang

Mặc dù cách giảm cân bằng khoai lang mang lại nhiều hiệu quả và dễ thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng chúng ta cũng nên lưu ý một số vấn đề như:

Không nên ăn các món khoai lang chiên, xào… vì nó sẽ khiến hệ tiêu hóa của bạn khó tiêu, dễ tích mỡ trong cơ thể.

Khoai lang chỉ nên luộc vì nếu hấp quá chín sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng. Bạn cũng không nên ăn khoai lang còn sống bởi bản thân nó có nhiều vi khuẩn gây hại cho hệ tiêu hóa.

Ăn khoai lang kết hợp luyện tập, sinh hoạt khoa học, ngủ đủ giấc, uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để mang lại cách giảm cân bằng khoai lang hiệu quả nhất.

Đến trung tâm thể hình California Fitness để sở hữu vóc dáng thon gọn

Để sở hữu vóc dáng thon gọn, thì ngoài cách giảm cân bằng khoai lang, các nàng có thể đến các trung tâm để luyện tập nhằm đem lại hiệu quả tốt hơn. Tại California Fitness hiện nay đã và đang có nhiều lớp học giúp bạn có thể giảm cân hiệu quả với nhiều tiện ích.

Ngoài cách giảm cân bằng khoai lang, bạn nên kết hợp với tập luyện thể hình tại California Fitness để mang lại hiệu quả hơn (Nguồn: California Fitness)

Đến với California Fitness, bạn sẽ được hướng dẫn các bài tập một cách chi tiết từ đội ngũ PT chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Nhờ đó, giúp bạn luyện tập một cách an toàn và dễ đạt được hiệu quả giảm cân. Ngoài việc áp dụng cách giảm cân bằng khoai lang, bạn còn được đội ngũ của chúng tôi tư vấn những chế độ ăn uống lành mạnh để mang lại thân hình thon gọn, săn chắc.

Không những thế, môi trường luyện tập đạt tiêu chuẩn 5 sao của California Fitness giúp bạn thoải mái hơn trong việc tập luyện. Nhất định bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ luyện tập chuẩn quốc tế cùng không gian phòng tập sang trọng rộng rãi với trang thiết bị máy móc đầy đủ, hiện đại.

Giảm cân giờ đây chỉ là chuyện nhỏ với trung tâm thể hình California Fitness

Ngoài cách giảm cân bằng khoai lang, hãy tham gia các lớp tập Gym tại California Fitness để mang lại hiệu quả cao nhất (Nguồn:California Fitness)

Vậy là ngoài việc áp dụng cách giảm cân bằng khoai lang thì luyện tập thể dục cũng là yếu tố mà chúng ta không nên bỏ qua. Để mang lại hiệu quả giảm cân tốt nhất, các bạn có thể đến với California Fitness để luyện tập các lớp tập Gym giúp giảm mỡ và lấy lại vóc dáng hoàn hảo. Một số lớp học bạn có thể tham khảo như:

Crunch Plus

Sẽ thật thiếu sót nếu bạn chỉ áp dụng cách giảm cân bằng khoai lang mà quên đi các lớp học Crunch Plus. Bài tập này kéo dài 45 phút gồm 9 hiệp với hàng trăm lần gập bụng sẽ giúp bạn rèn luyện cơ trung tâm săn chắc, sở hữu vóc dáng khỏe mạnh và tư thế cân bằng.

Body Pump

Bên cạnh áp dụng cách giảm cân bằng khoai lang thì tham gia vào các lớp Body Pump được xem là phương pháp hủy diệt calo nhanh chóng. Bởi bài tập này mang đến các tác động mạnh mẽ đến vùng eo – đùi – bắp tay cho hiệu quả tăng cơ và giảm mỡ nhanh chóng. Đặc biết nó mang đến hiệu quả giảm mỡ vùng eo với khả năng đốt cháy đến 800cal/giờ.

Đăng bởi: Trương Ngân Hà

Từ khoá: Chia sẻ 3 cách giảm cân bằng khoai lang hiệu quả dễ làm

4 Cách Giảm Cân Bằng Vỏ Bưởi Hiệu Quả Dễ Như Ăn Cháo Vậy

Vỏ bưởi có tác dụng gì?

Vỏ bưởi mang rất nhiều tác dụng thần kỳ trong cuộc sống hàng ngày cũng như quá trình làm đẹp của chị em phụ nữ như làm đẹp tóc, chống lão hóa, trị hói, chống nắng… Chưa kể, vỏ bưởi còn giúp giảm cân hiệu quả.

Vỏ ngoài của bưởi còn chứa rất nhiều tinh dầu, giúp giảm mỡ trong máu, làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ. Nói theo đúng kiểu khoa học, bản thân bưởi hoàn toàn không chứa chất béo và gần như chẳng có tí calo nào (đây chính là chất giúp ta tăng cân).

Chưa kể, trong bưởi còn chứa 1 số enzyme giúp đốt cháy chất béo. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh chúng đóng vai trò rất lớn làm thay đổi nồng độ insulin, ảnh hưởng mạnh tới quá trình điều hòa dưỡng chất bên trong. Đó là lý do bạn nên tin tưởng vào thần dược giảm béo này.

Hướng dẫn cách giảm cân bằng vỏ bưởi siêu dễ ngay tại nhà Công thức giảm cân bằng uống nước vỏ bưởi

Cách thực hiện khá đơn giản, chỉ cần lấy vỏ bưởi khô đem đun nước bưởi uống như 1 loại nước detox giảm béo là được.

Vỏ bưởi đem phơi khô dưới ánh nắng to để đảm bảo dùng lâu mà hạn chế nấm mốc.

Nguyên liệu

10-15gram vỏ bưởi khô

Nồi đun

Thực hiện

Cho vỏ bưởi vào nồi, đun sôi với 3 lít nước

Khi nước sôi, vặn nhỏ lửa trong 10 phút

Để nguội và cho ngay vào bình/lọ

Chỉ dùng trong 1 ngày

Nước vỏ bưởi sẽ giúp hỗ trợ tan mỡ, thanh lọc cơ thể, giải độc. Dù đây được xem là thần dược detox, nhưng bạn cũng cần 1 chế độ thực đơn ăn kiêng giảm cân để tạo hiệu quả. Hạn chế các đồ ăn nhiều dầu mỡ, tinh bột, đường… Thay vào đó, tích cực nạp nhiều thực phẩm chứa chất xơ, thực phẩm giàu chất đạm…

Công thức làm trà vỏ bưởi mật ong giảm béo

Công thức này rất tuyệt vời vì hương vị thơm dễ uống. Nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm.

Chuẩn bị

Vỏ bưởi tươi

Mật ong nguyên chất

Đường phèn

Muối

Thực hiện

Thái vỏ bưởi thành sợi, ngâm trong nước muối khoảng 45-60 phút để giảm bớt độ đắng và rửa sạch, để ráo.

Luộc vỏ bưởi trong nước sối trong 10 phút cho tới khi nào vỏ bưởi mềm, nếm không thấy đắng. Tắt bếp, để nguội.

Đun đường phèn trong 1 nồi riêng. Chỉ cho 1 ít thôi, vì ngọt sẽ khiến bạn tăng cân. Sau đó, cho vỏ bưởi đã đun mềm vào, nấu trong lửa nhỏ khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Tắt bếp, để nguội, cho mật ong vào đảo lên. Cho vào lọ thủy tinh, cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Khi nào cần uống, múc 1 muỗng, cho vào nước ấm, 1 lát chanh nữa.

Công thức làm chè vỏ bưởi giảm cân thần kỳ

Chuẩn bị

Vỏ bưởi

Đậu xanh

Bột năng

Đường cát trắng

Nước cốt dừa

Muối trắng

Thực hiện

Cắt phần vỏ bưởi, lấy cùi trắng bên trong, cắt thành hạt lựu. Ngâm với nước muối.

Sau 10 phút, xả sạch bằng nước lạnh và để ráo nước. Đây là bước giảm vị đắng.

Ngâm lại phần vỏ bưởi này với nước muối pha loãng, cho hỗn hợp này lên nồi, đun sôi trong 4 phút, rồi xả lại bằng nước lạnh, vắt.

Ướp cùi bưởi với đường, xào đều và cho thêm ít nước vào để tránh đường cháy.

Cho cùi bưởi ra khay đựng, cho bột năng vào trộn đều. Đun nước sôi, cho cùi bưởi bột năng vào, nấu chín.

Cho vào chậu nước lạnh, vớt ra để ráo.

Dùng nước luộc bưởi để nấu đậu xanh, cho tới khi nào chín nhừ thì cho đường, bột năng, cùi bưởi vào. Cho nước cốt dừa.

Một số lưu ý khi áp dụng công thức giảm béo bằng vỏ bưởi

Vỏ bưởi rất an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, bạn cần nhớ kỹ những nguyên tắc sau:

Áp dụng chế độ ăn kiêng dầu mỡ, tinh bột và đường sẽ giúp giảm cân.

Áp dụng các bài tập giảm cân, giảm mỡ bụng, đùi để thân hình săn chắc.

Các loại trà, chè nên hạn chế đường.

Những ai bị bệnh cần cẩn thận.

Sản phẩm khuyên dùng

Viên Uống Giảm Cân Tăng Cường Năng Lượng Hydroxycut Hardcore Super Elite

Hydroxycut Hardcore® Super Elite là thành phần ĐỐT MỠ MẠNH giúp chuyển hoá mỡ thành năng lượng,tối ưu hóa hiệu suất tập luyện, tăng cường năng lượng giảm mệt mỏi, và duy trì tinh thần tỉnh táo.

TÌM HIỂU THÊM »

Bạn đã biết các công thức giảm cân bằng vỏ bưởi! Hãy áp dụng đi nào!

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 10 Cách Cân Bằng Phương Trình Oxi Hóa Khử trên website Quar.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!